OLWEUSMETODEN

Det idag enda forskningsbaserade antimobbningsprogrammet
Byängsskolan använder sig av Olweus antimobbningsprogram. Olweus antimobbningsprogram är det idag enda som är forskningsbaserat, även det enda program som är evidensbaserat. Antimobbningsprogrammet används över hela världen och Dan Olweus anses av många som den mest framstående forskaren inom området mobbning i skolan.

De mest signifikanta delarna av Olweusmetoden är dessa:

All personal agerar och agerar likadant
Centralt i Olweusmetoden är att all personal agerar mot mobbningsbeteende när de får syn på detta. Lika centralt är att allt agerande mot mobbning ska följa Olweusmetoden så att det inte blir skillnad på kvalitet i insats beroende på vem i personalen som agerar.

Alla är inkluderade
Centralt i Olweusmetoden är att personal, elever och föräldrar är involverade i metoden. All personal involveras genom en utbildning i Olweusmetoden som sträcker sig över tre terminer, samt därefter övergår i regelbundna kollegiala möten där personalen fortsätter att stötta och lära av varandra i det vardagliga trygghetsarbetet. Mentorerna planerar och leder klassmöten med eleverna i syfte att stävja mobbningsbeteende såväl som att främja solidaritet och social kunskap. Mentorerna leder föräldramöten för att bygga samarbete mellan skola och hem för att bygga konsensus och dela kunskap om mobbning och relaterade ämnen. Mentorer håller löpande kontakt med föräldrar, ger information och diskuterar trygghetsfrågor som i vardagen kommer upp rörande deras barn.

Eleverna deltar i regelbundna klassmöten. I dessa är de aktivt bidragande i utformandet av projekt och policys rörande klassens utveckling mot högre trygghet.

Föräldrarna är aktivt delaktiga i ovan beskrivna föräldramöten. Föräldrarna håller kontakt med skolan om sådant som kommer upp hemma rörande trygghetsfrågor som inbegriper både deras och andras barn. Föräldrarna söker ha kontakt med andra föräldrar för att stötta, delge information och byta kunskap rörande trygghetsfrågor för deras barn.

Arbetet utvärderas kontinuerligt
Centralt i Olweusmetoden är att antimobbningsarbetet varje år utvärderas genom en anonym enkät som eleverna i ÅK 3 och upp får göra. Enkäten utförs online då eleverna kopplar upp sig mot en databas där frågorna finns. Uppkopplingen görs genom användandet av ett engångslösenord, enkäten är inte tillgänglig mellan skrivtillfällena. Varje elev svarar helt anonymt (även för personal). Varje elev stannar kvar hela enkätskrivningstiden så att de som skriver snabbare inte stressar de som skriver långsammare. Elevernas svar ges tillbaka som statistik till skolan. Statistiken visar hur framgångsrik skolan är i sitt arbete. Statistik, samt planerade insatser som svarar mot statistiken, publiceras sedan på skolans hemsida.

Vi på skolan är väldigt entusiastiska över att vara en ”Olweusskola”, vi ser fram emot att utvecklas inom denna metod och vi välkomnar allt engagemang och alla frågor från elever och föräldrar i vårt trygghetsarbete.