FÖRSKOLEKLASSERNA

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. På Byängsskolan är förskoleklasserna åldershomogena.

Grunden för allt lärande är att eleven känner sig trygg. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med den sociala utvecklingen. För att optimera inlärningsmiljön strävar vi mot en välfungerande grupp med trygga elever som känner varandra väl, såväl starka som svaga sidor, och som hyser respekt för varandras olikheter och förmågor. Vi vistas i samma lokaler med samma pedagoger under hela dagen.

Under en vecka i förskoleklasserna arbetar vi med:

  • Språkutvecklingen genom Bornholmsmodellen
  • Matematik
  • Idrott
  • Skapande verksamhet
  • Utedag

Leken genomsyrar verksamheten och är ett redskap för oss att hjälpa eleven att nå förskoleklassens mål. Skapande verksamhet och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

 

Grundstenarna i verksamheten är att eleven skall känna:

Jag vill – Jag kan – Jag duger

Vill du veta mer om förskoleklasserna och verksamheten – kontakta ansvarig Sanna Björklund,  susanna.bjorklund@byangsskolan.se