SOCIALA MÅL

Övergripande sociala mål för Byängsskolans Särskola

Att berika elevernas språk och kommunikation.

Att få eleverna känna trygghet i skolan tillsammans med vuxna i dess närhet och med kamraterna.

Att få eleverna att känna gemenskap med varandra.

Att stärka elevernas självförtroende och självkänsla, öka deras självständighet och acceptera varandras olikheter.

Att ge eleverna möjlighet att öka sina kunskaper och utvecklas så långt som möjligt efter deras förutsättningar.

Att skapa studiero och en lugn arbetsmiljö i klassrummet.

Att skapa tillfällen till kontakt med andra elever på skolan.

Att deltaga i skolans gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar och elevråd.

Att få alla vårdnadshavare att känna sig delaktiga i verksamheten.

Att förbereda eleverna på livet utanför skolan så att de känner sig delaktiga i samhället.