VERKSAMHETSBESKRIVNING LÄSÅRET 20/21

Byängsskolans rektor (R) Frida Varik som är utbildad rektor, engelsklärare (år 4 till gymn.) och beteendevetare.

Biträdande rektorer (BR) är Susanna Björklund för f-5 & Särskolan. Hon är utbildad lärare mot yngre åldrar och har en fil. kand. i specialpedagogik.  Birgitta Hesselgren är biträdande rektor (80 %) för år 7-9. Birgitta utbildad 4-9-lärare med behörighet i SO och Svenska.

Byängsskolan AB ägs sedan 2010 av Atvexa www.atvexa.se Representant för huvudman är VD/Skolchef för Byängsskolan AB Per Marteus per.marteus@byangsskolan.se

Byängsskolan AB har även ett dotterbolag och samarbetsskola i Vallentuna Friskola, en 6-9-skola i centrala Vallentuna samt Akers Friskola, en f-9-skola, i Åkersberga.

Information till våra befintliga elever och vårdnadshavare finns på SchoolSoft. Där finns bland annat viktiga blanketter och kalender för läsåret.

 

Rektor, bitr. rektorer, VD och VVD bildar styrgruppen, rektor är sammankallande. Företagsfrågor och andra övergripande frågor hanteras i styrgruppen.

Den pedagogiska verksamheten leds av rektor. Representanter från 1-9 inklusive fritids ingår i den pedagogiska ledningsgruppen (PL).
Särskoleverksamheten (F – 9) leds av en samordnare som rapporterar till en bitr.rektor.  I särskolans verksamhet ingår förskollärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, talpedagog samt elevassistenter. Förskoleklasserna leds av förskollärare och barnskötare.  Skolbarnsomsorgen leds av fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare samt elevassistenter. Heltidsanställd kurator och skolsköterska finns på skolan. Psykolog köps in vid behov.

Skolans Elevhälsoteam (EHT) är uppdelat i två grupper, F-5 & särskolan samt år 6-9. EHT består av kurator, skolsköterska, speciallärare, SYV, psykolog samt skolledning.

Skolmåltidsverksamheten genomförs av Fraiche Catering.

 

Kvalitetsutveckling
PL har som uppdrag att ansvara för att initiera och leda vidareutveckling av skolans kärnverksamhet; lärande. Under detta läsår prioriteras dessa målområden under läsåret:

MÅL
Andel elever som anser sig vara mobbade ska ligga under 4%.

Metod
Att stärka kvaliteten i arbetet för ökad trygghet genom Olweuspeogrammet.

Mätning
Olweusenkäten i slutet av vårterminen 2020 för eleverna i år 3-9.

Processledare:
Sanna Björklund, bitr.rektor

 

MÅL (skola)
Pedagogerna ska tillsammans utveckla ämnesundervisningen.

Syfte
Att ge goda förutsättningar för att utveckla elevernas lärande samt arbeta för en samsyn pedagogerna emellan.

Metod
Strukturerat samarbete i ämneslag och ämnesövergripande lag.

Mätning
Mätning i december och i juni
“Har er grupp utvecklat ämnesundervisningen?”
Svarsalternativ: JA/NEJ Andel positiva svar ska vara 85%

Processledare:
Frida Varik, rektor

 

MÅL (fritidshem)
Pedagogerna ska tillsammans utveckla fritidshemsundervisningen för att skapa en likvärdig verksamhet över avdelningarna.

Syfte
Att alla elever när de slutar fritids i 3:an, oavsett avdelning, har deltagit eller blivit erbjudna att delta i liknande aktiviteter där förmågorna och det centrala innehållet från Lgr 11 utgör grunden.

Metod
Strukturerat samarbete mellan avdelningarna.

Mätning
Mätning i december och i juni
“Har ni tillsammans över avdelningarna utvecklat fritidshemsundervisningen?”
Svarsalternativ: JA/NEJ
Andel positiva svar ska vara 85%

Processledare:
Åsa Häggman

 

Under hösten 1998 framtogs och förankrades Byängsskolans värdeplattform som grund för vårt kvalitetsarbete. Skolans kvalitetsutveckling och förändringsarbete utgår från Läroplan Lgr 11, skollagen, förordningar från Skolinspektionen och Skolverket samt moderna resonemang (processtyrning etc.).

I samverkan med Täby Kommuns skolförvaltning kommer vi även under det kommande läsåret att arbeta med utvalda gemensamma mål. Det finns en kontinuerlig dialog mellan den kommunala skolförvaltningen, BGN’s ordförande och Byängsskolans ledning.

Styrgruppens prioriterade målområden:

Pedagogiskt målområde:

Alla elever skall lära sig ta ansvar för sitt lärande genom planering, genomförande, utvärdering och förbättring av sitt arbete.

Målområde elevers resultat:

Alla elever ska ges möjlighet att uppnå målen, utveckla social kompetens, demokratiska värderingar och ges bästa grund för vidare studier

Ekonomiskt målområde:

Hålla en sund ekonomi så att vi kan säkerställa resurser för våra elever, utveckla medarbetarna och trygga allas anställning.

 Den pedagogiska ledningsgruppens (PL) uppdrag:

  1. Med en helhetssyn på skolan: identifiera, utreda och hantera övergripande förbättringsområden.
  2. En ”think tank” för huvudprocessen lärande: identifiera och utvärdera intressanta resonemang och pedagogiska metoder.
  3. Initiera och leda intern utveckling.
  4. Ansvara för utvecklingskvällar, temadagar o dyl.
  5. Forum för skolledningen att förankra beslut och bollplank till densamma.

Ledamöter i PL är processägare (ansvariga för olika grupper och/eller processer) och skolledningen ger processägarna de befogenheter och ansvar som krävs för att genomföra processens uppdrag.

 

På grund av rådande läge med pandemin minskar vi antal möten och de som måste hållas sker via videolänk.

 

Konferenser.

¨          Varje måndagsmorgon är det möte för lärarna.

¨          Utvecklingsgrupperna har egna schemalagda konferenser varje vecka (tis-ons).

¨          Klasskonferenser äger rum enligt kalendarium.

¨          Elevhälsoteamet (EHT) har schemalagda konferenser varje måndag.

¨          Fth- och Fsk-möte genomförs varje vecka under ledning av samordnare.

¨          Pedagogiska ledningsgruppens möten är på torsdagar.

 

Övergripande ansvar
Formellt är rektor ansvarig för allt trygghetsarbete på skolan. Till sitt stöd har skolan en kurator som är delaktig i de olika fora som nämns nedan. Kurator, Jacob Anderson, är tillika trygghetssamordnare för olika stödprocesser som är kopplade till trygghetsarbetet.


Elevhälsoteamet (EHT)
Uppdraget för EHT är att identifiera och hantera behov som enskilda elever kan ha både för sin kunskapsutveckling och välmående. EHT träffas en gång i veckan, biträdande rektor är sammankallande i övrigt deltar rektor, kurator, speciallärare, skolsköterska, SYV och vid behov psykolog och berörd mentor.


Elevhälsokonferens (EHK)
Om EHT anser att föräldrar bör delta i möte om eleven, genomförs ett EHK, här deltar representanter från EHT och berörda föräldrar. Detta syftar till att i samråd med föräldrarna besluta åtgärder för elevens trygghet och bästa.


Klassråd
Klassråd är obligatoriskt och omfattar samtliga elever i klassen samt klasslärare/ mentorer. Klassråd hålls kontinuerligt. Dagordning görs och ett enkla minnesanteckningar skrivs. I klassrådet förbereds frågor till elevrådet.


Elevråd
Elevrådet är elevernas forum i beslutsprocessen.  Det är också ett led i elevernas demokratiska fostran och skall lära dem att respektera varandras åsikter. Elevrådet skall träna eleverna i att framföra sina åsikter. Elevrådsrepresentanterna är också talesmän för övriga elever i klassen. Varje klass utser två representanter och elevråden sammanträder regelbundet.


Föräldraråd

Byängsrådet (forum för elev, skolledning och föräldrar) informeras om elevrådets verksamhet. Mötena sker på kvällstid och leds av rektor.


Utvecklingssamtal
Samtliga föräldrar och elever inbjuds till utvecklingssamtal under dagtid en gång per termin. Inför samtalen förbereder sig elever och föräldrar uppmanas ta del av den information som finns bl.a på Schoolsoft.


Information
I början av varje läsår inbjuder klasslärare till föräldramöte där läraren informerar om målen i innevarande läsår samt hur man arbetar med att synliggöra elevers inlärning på Byängsskolan. Information skall delges hemmen veckovis.
Varje läsår inbjuds samtliga föräldrar till informationsmöten om skolans styrdokument, utvecklings och framtidsfrågor. Ansvariga för dessa möten är skolledningen. Information finns även på SchoolSoft som alla elever och vårdnadshavare har inloggning till.

 

Mentorskap för nyutexaminerade lärare

Till stöd för nyutexaminerade lärare utses mentorer under en termin, dock inte vid terminsvikariat.

Mentorns uppdrag är bland annat att:

¨     ge information om skolans organisation

¨     ge information om skolans styrdokument

¨     presentera övrig personal

¨     ge stöd och hjälp vid utvecklingssamtal

¨     ge stöd vid föräldrasamtal

¨     ge hjälp och stöd vid kontakt med eleverna

¨     ge handledning och vara bollplank.

  

Verksamhetens utvärderingar

Det görs regelbundet en rad utvärderingar av skolans verksamhet. Dessa är mycket viktiga för att identifiera förbättringsområden och allas delaktighet i detta är en förutsättning för att ständigt förbättringsarbete, exempel på utvärderingar:

¨        Lärarens och elevernas utvärderingar av det dagliga arbetet

¨        Elevers och föräldrars utvärdering av skolans verksamhet

¨        Elevers utvärdering av arbetsro i varje ämne

¨        Elevers utvärdering av medvetenheten om sin kunskapsnivå och nästa kunskapsnivå i varje ämne

¨        Medarbetarnas läsårsreflektioner

¨        De nationella utvärderingarna

 

Beskrivning av skolans verksamhet
Från läsåret 01/02 är Byängsskolan en fristående skola. Kommunen gav sitt godkännande i augusti 00 och i december beviljade Skolverket ansökan om att få starta skolan som fristående, läsåret 01/02. Dessa beslut ledde till att skolan som 01/02 var en F-6 skola, successivt byggts ut till en F-9 skola. Byängsskolan är sedan läsåret 05/06 en F-9 skola.

Läsåret 20/21 är skolan treparallellig, med undantag av år 8 som är fyrparallellig. Därtill tillkommer ca 15 elever i F-9 i skolans grundsärskola. Skolan har fem avdelningar med totalintegrerad skolbarnsomsorg. Byängsskolan har ca 820  elever.

Byängsskolans upptagningsområde består i huvudsak av området vid Marknadsvägen och Åkerbyvägen, samt delar av Ensta, Viggbyholm och Gribbylund. Intresset för skolan är stort och ett system har upprättats för de elever som vill gå i skolan utanför upptagningsområdet. Vi tillämpar liksom kommunen närhetsprincipen vid antagning av elever.

Byängsskolans skolgård är omgärdad av grönområden, vilka inbjuder till olika aktiviteter.

Byängsskolan är belägen i kommunens centrum. Detta innebär många fördelar såsom, gångavstånd till bl.a. sportcentrum, huvudbibliotek, kultur, badmintonhall, Tibble idrottsarena, Ensta friluftsanläggning, bowlinghall osv.  Goda möjligheter finns att organisera meningsfull verksamhet även utanför skolans lokaler. Skolans belägenhet gör att goda kommunikationerna till och från skolan finns för eleverna. Detta ger även stora möjligheter till studiebesök för skolans elever.

Skolan erbjuder en trygg inlärningsmiljö som grund för kunskapsinhämtandet.  Detta visar de genomförda utvärderingarna bland elever och föräldrar. Eleverna får en solid grund för vidare studier. Skolan ska vidareutvecklas utifrån de nationella styrdokumenten, vår lokala arbetsplan samt våra elevers och föräldrars krav och förväntningar. Alla medarbetare på skolan vill tillsammans med elever och föräldrar fortsätta att höja kvaliteten i verksamheten till gagn för våra elevers framtid.

Byängsskolan har en positiv, erfaren, engagerad, kompetent och mycket stabil medarbetarstyrka som är goda inspiratörer för eleverna. Under de senaste läsåren har flera lärare med hög ambition och stort engagemang anställts.

Samarbetet mellan lärarna i år F-3 och skolbarnsomsorgspersonalen är väl utvecklat.

Resultaten från årets utvärderingar är mycket goda, 94 % av eleverna trivs med Byängsskolan. Skolans resultat sticker ut mycket positivt i områdena studiero och trygghet. Arbetsklimatet är positivt och kreativt. Samarbetet inom organisationen är mål- och resultatinriktat med eleverna i centrum.

Byängsskolans klasser är ej åldersblandade. Utbildade speciallärare och särskild elevvårdskompetens finns att tillgå.

 

Fastigheter
Byängsskolan byggdes 1968 som en enplansskola i trä och betong. De låga byggnaderna omgärdas av träd, buskar, lekredskap och skulptural konst till en enhet ämnad att skapa trygghet och hemkänsla hos elever och medarbetare.  Vi bedriver för närvarande verksamhet i tolv byggnader.

På nittiotalet byggdes skolan om för att kunna integrera förskoleklasser och skolbarnsomsorg, en på alla sätt lyckad integration. Samarbetet mellan lärare och skolbarnsomsorgens pedagoger är sedan dess förankrat och mycket gott.

Underhåll av fastigheten är av största vikt för arbetsmiljön. Vi hyr lokalerna av Täby kommunfastigheter som är underhållsskyldig för fastigheten. Byängsskolan AB har även själv bekostat målararbete och uppfräschning av delar av skolan.

Skolans mottagningskök genomgick under sommaren 2010  en stor uppfräschning och förbättring. Under hösten 2003 sattes en paviljong på ca 400 m2 på skolans mark. Den inrymmer 3 klassrum, två grupprum, ett lärararbetsrum, en välutrustad NO-sal med prep.rum. Hösten 2005 tillkom en liknande paviljong för år 6 – 9. Den inrymmer 3 klassrum, flera grupprum och ett konferensrum. Hösten 2014 färdigställdes en övre våning till en av paviljongerna. Detta för att möta det ökade söktrycket på skolan. Den nya våningen är utrustad med bl.a. hemkunskap- och tekniksal. Hösten 2016 färdigställdes även en övre våning på den andra högstadiebyggnaden för att få fler klassrum samt ytterligare en laborationssal för NO.

Frida Varik, Rektor
Byängsskolan
Marknadsvägen 299, 183 79 Täby | Tel: 08-544 70 700