FRITIDSHEM

Organisation

Byängsskolans fritidshem består av 5 avdelningar, där varje avdelning har ca 75-80 st elever förutom särskolan som har ca 5-8 elever. Det är åldershomogena barngrupper på avdelningarna med fsk, 1:or, 2:or och 3:or. Särskolans avdelning är åldersblandad.

 

Lokaler

Varje år/avdelning har sitt eget hus, där både klassrum och fritidsrum är belägna. De är döpta efter planeter som Tellus, Pluto, Jupiter, Saturnus och Neptunus. I anslutning till husen finns gårdar, skog och en lekpark att leka i.

 

Vår röda tråd 

Byängsskolans fritidshem vill ha en röd tråd i verksamheten där eleverna utvecklas till självständiga och trygga individer med god självkänsla. Det ska finnas en progression i aktiviteterna som utmanar gruppen och individerna efter deras förutsättningar. I år F-1 arbetar vi mycket med att stärka gruppen och få bra sammanhållning. I år 2-3 förbereder vi eleverna för att kunna ta ansvar för sin fritid efter att de slutat på fritids. 

 

Ramar för verksamheten

Vår verksamhet utgår ifrån våra styrdokument och elevgruppens intressen och förmågor. 

För att få en likvärdighet i vår verksamhet ska alla avdelningar ha gemensamma ramar. Varje avdelning ska presentera en grovplanering samt att den planerade verksamheten kommuniceras, veckovis till vårdnadshavarna via SchoolSoft. Eleverna ska erbjudas minst en aktivitet per dag och det ska presenteras på aktivitetstavlan på respektive avdelning. 

 

Strävansmål mot år 3, utifrån Lgr 11, kap 1,2 och 4


På Byängsskolan är vårt mål att barnen ska ha en meningsfull fritid utifrån sina egna och gruppens behov och intressen. Vi vill att de ska känna trygghet och få möjlighet att utmana sig själva, både i nya och kända aktiviteter, men med en balans så att det även finns tid för återhämtning. För oss är det viktigt att barnen får kunskap om hur de kan aktivera sig i närområdet. 

Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och för alla människors lika värde. Vi vill genom trygghet, respekt, värme och humor stödja barnen i deras sociala fostran. Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.

 

Vad styr förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg?

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar.

Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och på olika huvudmän för enskilda förskolor och fritidshem.

För att styra verksamheterna finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer: riksdagen (skollagen), regeringen (förordningar, där läroplanerna ingår) och Skolverket (föreskrifter och allmänna råd).

Täby kommun är tillsynsansvarig för våra fritidshem.

 

Öppettider

Våra öppettider är måndag-torsdag 7.00-17.30 och fredagar 7.00-17.00.