ELEVRÅDET

Elevrådet

Elevföreträdare, t.ex. elevråd/elevrepresentanter och övriga, ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Elev som fått uppdraget att företräda skolans elever ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för att utföra uppdraget.  (Skollagen 4 Kap, 9 § – 17 § Inflytande och samråd)

Elevrådet är uppdelat i tre grupper:

– F-3 och Sär låg samt vuxenrepresentant
– 4-6 samt vuxenrepresentant
– 7-9 och Sär hög samt vuxenrepresentant

Mål för elevrådet

Elevrådets verksamhet skall synliggöras, planeras, genomföras och uppföljas av eleverna själva (med viss reservation för f-3). För att detta skall bli möjligt krävs följande åtgärder:

  • Att elevrådets mötestider respekteras.
  • Välfungerande klassråd. För att underlätta förståelsen ser Byängsskolan helst att man i klassråden har en liknande struktur som i elevrådet.
  • Att elevrådets representanter får en medvetenhet om sina skyldigheter och rättigheter.
  • Att elevrådet får kunskap om vilka kanaler de kan använda sig av vid önskemål, information och beslut.

Mötesstruktur

Elevrådet är till för eleverna. Det innebär att det är eleverna själva som bestämmer dagordningen. Personal och föräldrar är välkomna med förslag till punkter som kan finnas på dagordningen, men det är ordföranden (en elevrepresentant) som värderar och beslutar om vilka punkter som ska finnas med. Sekreteraren ansvarar för att det skrivs ett protokoll efter varje möte som delas ut i ett exemplar per klass.

Vänd dig gärna med frågor angående elevrådet till rektor som är huvudansvarig för Byängsskolans elevråd.