SOCIALA MÅL

Övergripande sociala mål för Byängsskolans Särskola

Att berika elevernas språk och kommunikation.

Att få eleverna känna trygghet i skolan, med vuxna i dess närhet och med kamraterna.

Att få eleverna att känna gemenskap med varandra.

Att stärka elevernas självförtroende och självkänsla, öka deras självständighet, acceptera varandras olikheter.

Att ge eleverna möjlighet att öka sina kunskaper och utvecklas efter sina förutsättningar.

Att skapa studiero, lugn arbetsmiljö i klassrummet.

Att skapa tillfällen till kontakt med andra elever på skolan.

Att deltaga i skolans gemensamma aktiviteter te.x. friluftsdagar, elevråd m.m.

Att få alla föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten.

Att förbereda eleverna på livet utanför skolan, så att de kan  känna sig delaktiga.