VERKSAMHETSBESKRIVNING LÄSÅRET 16/17

 Inledning

I denna verksamhetsbeskrivning presenteras vår målstyrda och decentraliserade verksamhet. Byängsskolans arbetsplaner där verksamhetsbeskrivningen ingår är fastställd utifrån de nationella styrdokumenten samt elevers och föräldrars krav och förväntningar. Vår ambition är att kvaliteten i verksamheten skall vara mycket hög och med befintliga elever i centrum. Vårt uppdrag skall vara tydligt för alla intressenter (elever, föräldrar, medarbetare, politiker, m fl.).

Byängsskolans vision
Här når du dina ambitioner

Byängsskolans ledord
Vi arbetar efter våra ledord höga förväntningar, kunskaper, arbetsro och trygghet. De ligger till grund för vår huvudprocess lärande. Höga förväntningar har vi på oss alla som arbetar på skolan och på våra elever. Vår goda arbetsro och trygghetsarbete ger goda förutsättningar för att inhämta kunskap som ligger till grund för våra goda resultat

 

Uppdrag och värdeplattform

 

Uppdrag:

Byängsskolans uppdrag uttrycks nedan i beskrivning av skolans kärnverksamhet som är lärande vilket är att:

¨          skapa en skola som ger trygga och harmoniska elever

¨          se lärande hos varje elev som en process

¨          leda eleverna i ett aktivt kunskapssökande

¨          stödja eleverna i att ta ansvar för sitt lärande

¨          ge alla elever möjlighet att goda kunskapsresultat

¨          stimulera lusten att lära

¨          förbereda eleverna för livet utanför skolan och förankra demokratiska värderingar

¨          utveckla elevernas sociala kompetens

Värdeplattform

I vår relation med eleverna är det viktigt att:

¨        både elever och vuxna trivs i skolan

¨        förstå och sätta sig in elevernas situation

¨        alla känner lika värde

¨        lyssna på varandra

¨        vi är tydliga i all kommunikation

¨        alla är delaktiga i verksamheten

¨        vi vuxna är goda förebilder, om än inte felfria

¨        bemöta andra med respekt

¨        eleverna är allas ansvar

¨        vuxna och elever är engagerade

¨        lösa konflikter

¨        vi respekterar alla

 

Organisation

Byängsskolans rektor (R) Per Marteus som är utbildad rektor och utbildad 4-9-lärare med behörighet i SO.

Biträdande rektorer (BR) är Susanna Björklund för F-6 & Särskolan. Hon är utbildad lärare mot yngre åldrar och har en fil. kand. i specialpedagogik.  Frida Varik är biträdande rektor (80 %) för år 7-9. Frida är utbildad engelsklärare (år 4 till gymn.) och beteendevetare.

 

R, BR och ekonomichef (Jonas Livervall) bildar Styrgruppen, R är sammankallande. Företagsfrågor och övriga övergripande frågor hanteras i styrgruppen.

Den pedagogiska verksamheten leds av R. Här leds den pedagogiska utvecklingen. Representanter är med hela vägen från F-9 inklusive fritids (6 st. + skolledning).
Särskoleverksamheten (F – 9) leds av en samordnare som rapporterar till en BR.  I särskolans verksamhet ingår förskollärare, specialpedagoger, studie och yrkesvägledare, talpedagog samt elevassistenter.Förskoleklasserna leds av förskollärare och barnskötare.  Skolbarnsomsorgen leds av fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare samt elevassistenter. En heltidsanställd kurator finns på skolan. Psykolog köps in vid utredningsbehov och skolsköterska köps in genom Täby kommuns Elevstödsenhet.

Skolans Elevhälsogrupp (EHG) är uppdelad i två grupper, F-6 & särskolan, samt år 7-9. EHG består av kurator, skolsköterska, speciallärare, SYV (år 7-9) samt skolledning, sammankallande är BR.

Skolmåltidsverksamheten genomförs av Fraiche Catering.

 

Kvalitetsutveckling
PL har som uppdrag att ansvara för att initiera och leda vidareutveckling av skolans kärnverksamhet; lärande. Under detta läsår ska vi arbeta vidare med att implementera den nya läroplanen Lgr 11 och i verksamheten 1 – 9 prioriteras dessa målområden under läsåret:

1 – kopplat till huvudprocess 1 – lärande

”Att stärka kvaliteten i undervisningen genom kollegialt lärande.”

Bland annat kommer 18 av våra lärare ingå i matematiklyftet där lära av varandra är en central del. Matematiklyftet är utarbetat av flera universitet i uppdrag från Skolverket. Övriga ämneslärare kommer att arbeta efter liknande upplägg som matematiklyftet.

2 – kopplat till huvudprocess 2 – social utveckling

Att stärka kvaliteten i arbetet mot ökad trygghet genom Olweusprogrammet.”

Olweusprogrammet är ett forskningsbaserat antimobbningprogram som är internationellt erkänt. Hela personalen utbildar sig för att på ett än bättre sätt förebygga och arbeta mot mobbning.

 

Under hösten 1998 framtogs och förankrades Byängsskolans värdeplattform som grund för vårt kvalitetsarbete. Skolans kvalitetsutveckling och förändringsarbete utgår från Lgr 11, den nya skollagen, förordningar från Skolinspektionen och Skolverket samt moderna resonemang (SIQ, processtyrning etc.).

I samverkan med Täby Kommuns skolförvaltning kommer vi även under det kommande läsåret att arbeta med utvalda gemensamma mål. Det finns en kontinuerlig dialog mellan den kommunala skolförvaltningen, BGN’s ordförande och Byängsskolans ledning.

Styrgruppens prioriterade målområden:

Pedagogiskt målområde:

Alla elever skall lära sig ta ansvar för sitt lärande genom planering, genomförande, utvärdering och förbättring av sitt arbete.

Målområde elevers resultat:

Alla elever ska ges möjlighet att uppnå målen, utveckla social kompetens, demokratiska värderingar och ges bästa grund för vidare studier

Ekonomiskt målområde:

Hålla en sund ekonomi så att vi kan säkerställa resurser för våra elever, utveckla medarbetarna och trygga allas anställning.

 Den pedagogiska ledningsgruppens (PL) uppdrag:

  1. Med en helhetssyn på skolan: identifiera, utreda och hantera övergripande förbättringsområden.
  2. En ”think tank” för huvudprocessen lärande: identifiera och utvärdera intressanta resonemang och pedagogiska metoder.
  3. Initiera och leda intern utveckling.
  4. Ansvara för utvecklingskvällar, temadagar o dyl.
  5. Forum för skolledningen att förankra beslut och bollplank till densamma.

Ledamöter i PL är processägare (ansvariga för olika grupper och/eller processer) och skolledningen ger processägarna de befogenheter och ansvar som krävs för att genomföra processens uppdrag.

 

Konferenser

¨          Varje måndagsmorgon är det möte för lärarna.

¨          Utvecklingsgrupperna har egna schemalagda konferenser varje vecka (tis-ons).

¨          Klasskonferenser äger rum enligt kalendarium.

¨          Elevhälsogruppen (EHG) har schemalagda konferenser varje måndag.

¨          Fth- och Fsk-möte genomförs varje vecka under ledning av samordnare.

¨          Pedagogiska ledningsgruppens möten är på torsdagar.

 

Övergripande ansvar
Formellt är R ansvarig för allt trygghetsarbete på skolan. Till sitt stöd har skolan en kurator som är delaktig i de olika fora som nämns nedan. Kurator, Jacob Anderson, är tillika trygghetssamordnare för olika stödprocesser som är kopplade till trygghetsarbetet.

Elevhälsogruppen (EHG)
Uppdraget för EHG är att identifiera och hantera behov som enskilda elever kan ha både för sin kunskapsutveckling och övriga välmående. EHG träffas en gång i veckan, R är sammankallande i övrigt deltar kurator, speciallärare, skolsyster, SYV och berörd mentor.

Elevhälsokonferens (EHK)
Om EHG anser att föräldrar bör delta i möte om eleven, genomförs ett EHK, här deltar representanter från EHG och berörda föräldrar. Detta syftar till att i samråd med föräldrarna besluta åtgärder för elevens trygghet och bästa.

Likabehandligsteamet (LBT)
Enligt den nya skollagen ska alla Sveriges skolor ha en likabehandlingsplan och ett LBT som har som uppdrag att motverka och hantera mobbning om detta skulle inträffa. Byängsskolan har haft ett LBT i ett antal år. LBT verksamheten ska fortlöpande utvecklas så att dess verksamhet svarar mot de behov som finns. Sammankallande i LBT är vår kurator.

Klassråd
Klassråd är obligatoriskt och omfattar samtliga elever i klassen samt klasslärare/ mentorer. Klassråd hålls en gång i veckan. Dagordning görs och ett enkla minnesanteckningar skrivs. I klassrådet förbereds frågor till elevrådet.

Elevråd
Elevrådet är elevernas forum i beslutsprocessen.  Det är också ett led i elevernas demokratiska fostran och skall lära dem att respektera varandras åsikter. Elevrådet skall träna eleverna i att framföra sina åsikter. Elevrådsrepresentanterna är också talesmän för övriga elever i klassen.

Föräldraråd
Varje klass utser två representanter och elevrådet sammanträder regelbundet.
Byängsrådet (forum för elev, skolledning och föräldrar) informeras om elevrådets verksamhet. Mötena sker på kvällstid och leds av R.

 Utvecklingssamtal
Samtliga föräldrar och elever inbjuds till utvecklingssamtal under dagtid en gång per termin. Inför samtalen skickas speciellt utformade frågemallar till hemmen.

 Information
I början av varje läsår inbjuder klasslärare till föräldramöte där läraren informerar om målen i innevarande läsår samt hur man arbetar med att synliggöra elevers inlärning på Byängsskolan. Information skall delges hemmen veckovis.
Varje läsår inbjuds samtliga föräldrar till informationsmöten om skolans styrdokument, utvecklings och framtidsfrågor. Ansvariga för dessa möten är skolledningen. Information finns även på SchoolSoft som alla elever och vårdnadshavare har inloggning till.

 

Mentorskap för nyutexaminerade lärare

Till stöd för nyutexaminerade lärare utses mentorer under en termin, dock inte vid terminsvikariat.

Mentorns uppdrag är bland annat att:

¨     ge information om skolans organisation

¨     ge information om skolans styrdokument

¨     presentera övrig personal

¨     ge stöd och hjälp vid utvecklingssamtal

¨     ge stöd vid föräldrasamtal

¨     ge hjälp och stöd vid kontakt med eleverna

¨     ge handledning och vara bollplank.

  

Verksamhetens utvärderingar

Det görs regelbundet en rad utvärderingar av skolans verksamhet. Dessa är mycket viktiga för att identifiera förbättringsområden och allas delaktighet i detta är en förutsättning för att ständigt förbättringsarbete, exempel på utvärderingar:

¨        Lärarens och elevernas utvärderingar av det dagliga arbetet

¨        Elevers och föräldrars utvärdering av skolans verksamhet

¨        Elevers utvärdering av arbetsro i varje ämne

¨        Elevers utvärdering av medvetenheten om sin kunskapsnivå och nästa kunskapsnivå i varje ämne

¨        Medarbetarnas läsårsreflektioner

¨        De nationella utvärderingarna

 

Beskrivning av skolans verksamhet
Från läsåret 01/02 är Byängsskolan en fristående skola. Kommunen gav sitt godkännande i augusti 00 och i december beviljade Skolverket ansökan om att få starta skolan som fristående, läsåret 01/02. Dessa beslut ledde till att skolan som 01/02 var en F-6 skola, successivt byggts ut till en F-9 skola. Byängsskolan är sedan läsåret 05/06 en F-9 skola.

Läsåret 16/17 finns tre förskoleklasser, elva undervisningsgrupper år 1-5, 13 undervisningsgrupper år 6-9 och tre särskolegrupper. Skolan har fem avdelningar med totalintegrerad skolbarnsomsorg. Byängsskolan har ca 700  elever. Ca 280 elever är inskrivna i skolbarnsomsorgen.

Särskoleverksamheten (1 – 9) består av ca 15 elever. Verksamheten ingår på ett naturligt sätt ihop med skolans övriga verksamheter.

Byängsskolans upptagningsområde består av området vid Marknadsvägen och Åkerbyvägen, samt delar av Ensta, Viggbyholm och Gribbylund. Intresset för skolan är stort och ett system har upprättats för de elever som vill gå i skolan utanför upptagningsområdet. Vi tillämpar liksom kommunen närhetsprincipen vid antagning av elever.

Byängsskolans skolgård är omgärdad av grönområden, vilka inbjuder till olika aktiviteter.

Byängsskolan är belägen i kommunens centrum. Detta innebär många fördelar såsom, gångavstånd till bl.a. sportcentrum, huvudbibliotek, kultur, badmintonhall, Tibble idrottsarena, Ensta friluftsanläggning, bowlinghall osv.  Goda möjligheter finns att organisera meningsfull verksamhet även utanför skolans lokaler. Skolans belägenhet gör att goda kommunikationerna till och från skolan finns för eleverna. Detta ger även stora möjligheter till studiebesök för skolans elever.

Skolan erbjuder en trygg inlärningsmiljö som grund för kunskapsinhämtandet.  Detta visar de genomförda utvärderingarna bland elever och föräldrar. Eleverna får en solid grund för vidare studier. Skolan ska vidareutvecklas utifrån de nationella styrdokumenten, vår lokala arbetsplan samt våra elevers och föräldrars krav och förväntningar. Alla medarbetare på skolan vill tillsammans med elever och föräldrar fortsätta att höja kvaliteten i verksamheten till gagn för våra elevers framtid.

Medarbetarnas intresse för kvalitetsutveckling och förändringsarbete är stort.  Varje medarbetare tar fram en individuell plan för sin kompetensutveckling. Medarbetarna har fått utbildning i kvalitetsutvecklingsfrågor utifrån moderna resonemang i organisations-utveckling, inklusive ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola”.

Byängsskolan har en positiv, erfaren, engagerad, kompetent och mycket stabil medarbetarstyrka som är goda inspiratörer för eleverna. Under de senaste läsåren har flera lärare med hög ambition och stort engagemang anställts.

Samarbetet mellan lärarna i år F-3 och skolbarnsomsorgspersonalen är väl utvecklat.

Resultaten från årets utvärderingar är mycket goda, 95 % av elever och föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med Byängsskolan. Verksamheten har ett gott rykte. Arbetsklimatet är positivt och kreativt. Samarbetet inom organisationen är mål- och resultatinriktat med eleverna i centrum.

Byängsskolans klasser är ej åldersblandade och har ett undersökande, individualiserat arbetssätt. Utbildade speciallärare och särskild elevvårdskompetens finns att tillgå.

 

Fastigheter
Byängsskolan byggdes 1968 som en enplansskola i trä och betong. De låga byggnaderna omgärdas av träd, buskar, lekredskap och skulptural konst till en enhet ämnad att skapa trygghet och hemkänsla hos elever och medarbetare.  Vi bedriver för närvarande verksamhet i tolv byggnader.

På nittiotalet byggdes skolan om för att kunna integrera förskoleklasser och skolbarnsomsorg, en på alla sätt lyckad integration. Samarbetet mellan lärare och skolbarnsomsorgens pedagoger är sedan dess förankrat och mycket gott.

Underhåll av fastigheten är av största vikt för arbetsmiljön. Vi hyr lokalerna av Täby kommunfastigheter som är underhållsskyldig för fastigheten. Byängsskolan AB har även själv bekostat målararbete och uppfräschning av delar av skolan.

Skolans mottagningskök genomgick under sommaren 2010  en stor uppfräschning och förbättring. Under hösten 2003 sattes en paviljong på ca 400 m2 på skolans mark. Den inrymmer 3 klassrum, två grupprum, ett lärararbetsrum, en välutrustad NO-sal med prep.rum. Hösten 2005 tillkom en liknande paviljong för år 6 – 9. Den inrymmer 3 klassrum, flera grupprum och ett konferensrum. Hösten 2014 färdigställdes en övre våning till en av paviljongerna. Detta för att möta det ökade söktrycket på skolan. Den nya våningen är utrustad med bl.a. hemkunskap- och tekniksal. Hösten 2016 färdigställdes även en övre våning på den andra högstadiebyggnaden för att få fler klassrum samt ytterlige en laborationssal för NO.

Per Marteus, Rektor