ELEVRÅDET

Elevrådet

Elevföreträdare, t.ex. elevråd/elevrepresentanter och övriga, ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Elev som fått uppdraget att företräda skolans elever ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för att utföra uppdraget.  (Skollagen 4 Kap, 9 § – 17 § Inflytande och samråd)

Elevrådet är i år uppdelat i två grupper:

– F-5 och Sär Låg samt vuxenrepresentant. Johanna Talle
– 6-9 och Sär hög samt vuxenrepresentant: Adriana Hammar

Mötestid och plats:

– F-5 och Sär Låg: måndagar (udda veckor)
– 6-9 och Sär hög: torsdagar (udda veckor)

Mål för elevrådet 14/15:

Elevrådets verksamhet skall synliggöras, planeras, genomföras och uppföljas av eleverna själva (med viss reservation för f-3). För att detta skall bli möjligt krävs följande åtgärder:

  • Att elevrådets mötestider respekteras.
  • Välfungerande klassråd. Alla klasser har rätt till ett klassråd i veckan. För att underlätta förståelsen ser Byängsskolan helst att man i klassråden har en liknande struktur som i elevrådet.
  • Att elevrådets representanter får en medvetenhet om sina skyldigheter och rättigheter.
  • Att elevrådet får kunskap om vilka kanaler de kan använda sig av vid önskemål, information och beslut.

Mötesstruktur

Elevrådet är till för eleverna. Det innebär att det är eleverna själva som bestämmer dagordningen. Personal och föräldrar är välkomna med förslag till punkter som kan finnas på dagordningen, men det är ordföranden (en elevrepresentant) som värderar och beslutar om vilka punkter som ska finnas med. Sekreteraren ansvarar för att det skrivs ett protokoll efter varje möte som delas ut i ett exemplar per klass.

Vuxenrepresentanten för år 6-9 har i uppgift att presentera en effektiv och kvalitativ mötesstruktur som går ut på att eleverna ska kunna påverka sin dagliga skolsituation på bästa möjliga sätt. För att uppnå detta kan man, i korthet, beskriva att vi behandlar en punkt på följande sätt:

Beskrivning → Förslag till åtgärd → Beslut → Uppföljning

Det viktiga är att inte stanna för länge vid den beskrivande fasen, utan att på effektivt sätt nå ett snabbt och bra beslut.

Nedan står en mall för en typ av protokoll man kan använda sig av i såväl elev- som klassråd.

Datum Beskrivning av punkt Beslut Ansvarig person Kommentarer

Vänd dig gärna med frågor angående elevrådet till Per Marteus, rektor och  huvudansvarig för Byängsskolans elevråd.